هـر وقـت رفتـیـد درِ یـخـچـالـو بـاز کـردید دیـدید چیـزی تـوش نیـست 
.
.
.
.
..
.
یـه قُـلپ آب بـخـوریـد کـه یـخـچـالـتـون فـک نـکـنـه ریـــده بـهـتـون !